Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Jag förstår

Kommuner samarbetar för bättre infrastruktur! 

Ett unikt samarbete där sju kommuner i ett infrastrukturkansli fokuserar på Stångådalsbanan, järnvägen mellan Kalmar och Linköping. Med förankring i kommunernas ledning kan man under en längre tid bedriva lobbying, få gehör för goda idéer och skapa nätverk.

Bakgrund och mål

Under senare år har boende i Kalmar läns mindre kommuner flyttat till större orter. Denna avfolkning för inget gott med sig utan ökar kostnaderna för en redan hårt drabbad region. Eftersom utflyttningen oftast beror på att man söker sig till arbete och studiemöjligheter skulle utvecklingen delvis kunna hejdas eller rent av att vändas med hjälp av bland annat bättre pendlingsmöjligheter. I Kalmar län pågår ett förändringsarbete där man bland annat övergår från fem till två arbetsmarknadsregioner. I samband med det har transportplanerna förändrats för att bättre kunna möta de förändrade behoven.

Kommunerna har gått samman i ett Infrastrukturkansli med den uttalade målsättningen att "skapa varaktiga och positiva effekter på väg och järnväg i vår region, framförallt för Stångådalsbanan och riksväg 34/23". Riksvägen och järnvägen är de två stora stråk som kan binda samman regionen med de två stora städerna Linköping och Kalmar.

Genomförande

Infrastrukturkansliet startade 2010 som ett 2-årigt projekt men permanentades 2012 och verksamheten kommer åtminstone fortgå till och med 2019. Den omfattar en tjänst och har en styrgrupp bestående av kommunchefer och kommunalråd i medlemskommunerna. Arbetet fokuserar i och för sig på kommunernas behov, men är inte inriktat på de lokala infrastrukturfrågorna som kommunerna förväntas ha ansvar för. Det som förenar kommunerna i Infrastrukturkansliet är de stora stråken Stångådalsbanan och riksväg 34/23, vilka löper genom regionerna Kalmar län och Östergötland.

Infrastrukturkansliet har bland annat producerat en större utredning om hur järnvägen mellan Kalmar och Linköping skulle kunna förbättras och bli ett väsentligt inslag för pendlingen. Bland annat konstaterar man att tåget kan konkurrera effektivt med biltrafiken genom att höja medelhastigheten på Stångådalsbanan. 

En idé som redan förverkligats i samarbete med Kalmar Länstrafik är närtrafik på landsbygden där den linjebundna trafiken helt enkel är för gles och kostsam. Vi vill se en flexibel och anropsstyrd trafik "Närtrafik", där en tur skapas vid behov.

Slutsatser

Med förankring i de högsta kommunledningarna och med täta kontakter dem emellan kan de behov av förbättrad transportinfrastruktur som finns i de båda regionerna uppmärksammas. För Trafikverket finns det nu i Infrastrukturkansliet en samtalspartner som kan peka på behov men även formulera lösningar.

Michael Leijonhud, Chef Infrastrukturkansliet
  • Hultsfreds kommun
  • Högsby kommun
  • Kalmar kommun
  • Kinda kommun
  • Mönsterås kommun
  • Oskarshamns kommun
  • Vimmerby kommun